Trade Balance
The chart showing Export (มูลค่า:ล้านบาท) series, Import (มูลค่า:ล้านบาท) series, Trade Balance series.
 
Preview
Download เอกสารคู่มือการใช้งานระบบฯ Download คู่มือ
ขอความร่วมมือทุกท่านในการตอบแบบสอบถามการใช้งานระบบ The New Menucom คลิกที่นี่